Verwerking persoonsgegevens

In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn onder meldingsnummer 1456596 opgenomen in het openbaar register op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Uw rechten

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons navraag doen door een e-mail aan info@taf.nl te verzenden met uw verzoek. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Zie ook ons cookiebeleid.

Vastleggen communicatie

TAF kan telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. Het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van elektronische communicatie en de verwerking daarvan door TAF hebben als doel:

  • Het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;
  • (Fraude)onderzoek en opsporing;
  • Evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  • Trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden;
  • Opnames kunnen door TAF onder andere op basis van een wettelijke plicht worden verstrekt aan politie en justitie, aan het onderdeel van TAF belast met veiligheidszaken en/of aan functionarissen die handhaving van de bedrijfsregels tot taak hebben, zoals een compliance officer.

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen over ons privacy statement, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 040 - 707 38 90 of e-mailadres info@taf.nl.