Privacy statement

TAF handelt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. In de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars zijn deze regels nader uitgewerkt voor verzekeraars. 

Verwerking persoonsgegevens

De volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070-333 85 00).

Waar in dit privacy statement wordt gesproken over ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ bedoelen we TAF. TAF is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

TAF en de verzekeraar verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, beroep, bankrekeningnummer en eventuele overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag of een claim, in correspondentie en telefonisch. Wij verwerken in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden, burgerservicenummer, kopie van uw identiteitsbewijs.

De verzekeraar kan uw (medische) persoonsgegevens gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekering. Of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wilt u meer weten over het gebruik van uw (medische) persoonsgegevens door de verzekeraar? Bekijk dan de privacyverklaring op de website van de verzekeraar. Wie uw verzekeraar is, staat op uw polisblad of kunt u lezen in uw polisvoorwaarden.

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, voor het aangaan of uitvoeren van een andere verzekering van dezelfde soort bij TAF, voor het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor statistische analyses, voor audits, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Hoe lang bewaren we gegevens?

TAF zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er zeven jaar zijn verstreken sinds uw verzekering is beëindigd, opgezegd of geannuleerd of uw claim of klacht afgehandeld is, worden de persoonsgegevens geblokkeerd in onze polisadministratie. Elektronische communicatie wordt na zeven jaar geblokkeerd. Voor eventuele juridische geschillen en voor fraudepreventiedoeleinden na deze termijn, zijn de gegevens en elektronische communicatie opgeslagen in een archief. Dit archief is zeer beperkt toegankelijk.

Delen met anderen

TAF deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In het aanvraagproces kunnen uw gegevens worden voorgelegd aan een andere verzekeraar waar wij mee samenwerken, bijvoorbeeld als uw aanvraag is afgewezen door de verzekeraar van uw eigen keuze. Uw adviseur ontvangt een polisblad met eventuele dekkingsbeperkende clausules. Voor de verwerking van eventuele IDEAL-betalingen maken wij gebruik van Mollie. In dit kader worden persoonsgegevens gedeeld met Mollie en aan haar gelieerde ondernemingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. TAF zal erop toezien dat een dergelijke doorgifte in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. TAF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Premieachterstand kunnen wij uit handen geven aan een incassobureau, dat uw gegevens gebruikt voor een kredietwaardigheidsbeoordeling. Daarnaast verstrekt TAF uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek

TAF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vastleggen communicatie

TAF kan telefoongesprekken opnemen en elektronische communicatie bewaren. Het opnemen van telefoongesprekken en het bewaren van elektronische communicatie en de verwerking daarvan door TAF hebben als doel:

  • Het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek;
  • (Fraude)onderzoek en opsporing;
  • Evalueren van de kwaliteit van onze dienstverlening;
  • Trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden;
  • Opnames kunnen door TAF onder andere op basis van een wettelijke plicht worden verstrekt aan politie en justitie, aan het onderdeel van TAF belast met veiligheidszaken en/of aan functionarissen die handhaving van de bedrijfsregels tot taak hebben, zoals een compliance officer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Wij houden graag uw gegevens actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,  verwijdering of beperking van de verwerking sturen naar ervaringen@taf.nl. Daarnaast kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen, aan uzelf of aan een derde.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. TAF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht

Indien u niet tevreden bent over de afwikkeling van uw verzoek of over de gegevensverwerking in het algemeen, dan kunt u een klacht indienen. Bent u ondanks onze inspanningen niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

TAF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ervaringen@taf.nl

Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Vragen?

U kunt ons bereiken via:

Website: www.taf.nl
E-mailadres: info@taf.nl
Telefoonnummer:  040-707 38 90
Bedrijfsadres:    Vestdijk 66, 5611 CE Eindhoven
Postadres:      Postbus 4562, 5601 EN Eindhoven